×

APLIKO ONLINE PËR RIINVEST

 
 
 

Departamenti i Inxhinierisë Softuerike

Udhëheqës i Studimeve:

Ali Sahin

ali.sahin@riinvest.net

Administratore e studimeve Bachelor dhe Master:

Drenushë Murtezi-Berisha

drenusha.murtezi@riinvest.net

Departamenti i Ekonomisë
Udhëheqës i Studimeve:
Alban Hashani

Udhëheqës i Studimeve për nivelin Master
Hajdin Berisha
hajdin.berisha@riinvest.net
Udhëheqës i Studimeve për nivelin Bachelor
Endrit Pllashniku
endrit.pllashniku@riinvest.net
Administratore e studimeve Bachelor dhe Master:
Sadie Miftari
sadie.miftari@riinvest.net

KONTAKTI

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322