×

APPLY ONLINE FOR RIINVEST

NEWS

News

KONFERENCA RAJONALE STUDENTORE

Një qasje moderne ndaj rritjes ekonomike – sfidat në kohën e teknologjisë 

15 maj 2018, Prishtina

QËLLIMI

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është organizimi i konferencës studentore nga studentët e Kolegjit Riinvest, në të cilën studentët do të paraqesin kreativitetin dhe aftësitë e tyre me anë të prezantimit të punimeve e projekteve të ndryshme para një audience të gjerë. Së paku 10 punime do të paraqiten në këtë konferencë.

Ky projekt realizohet për herë të parë në Kolegjin Riinvest, për qëllim të rritjes së aftësive të studentëve, më konkretisht rritjes së aftësive në të shkruar.

Nga kjo konferencë studentore, studentët do të fitojnë përvojë të vlefshme të prezantimit të hulumtimeve të tyre, si dhe do të kenë mundësi të marrin feedback nga akademikë e kolegë.

OBJEKTIVAT:

 • Të shqyrtohen dhe të prezantohen përvojat dhe njohuritë e reja në lidhje me rritjen ekonomike në kohën e avancimit teknologjik - me fokus të veçantë në Kosovë;
 • Të promovohen aktivitetet kërkimore dhe shkathtësitë akademike të studentëve në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe social;
 • Të fuqizohen marrëdhëniet dhe partneritetet me qarqet akademike dhe ekspertët zhvillimor në Kosovë e rajon.


TEMAT KRYESORE TË KONFERENCËS:

 1. Integrimi ekonomik i Kosovës me Shqipërinë
 2. Marrëdhëniet ekonomike të Kosovës me vendet në rajon
 3. Siguria digjitale
 4. Aktivizimi i grave në politikë dhe biznes
 5. Zhvillimi i qëndrueshëm – sfidat mjedisore në Kosovë
 6. Ndikimi i teknologjisë në përgjithësi dhe i rrjeteve sociale në veçanti, në boten e biznesit

FORMATI

Konferenca do të organizohet në seanca plenare dhe punëtori, ku do të prezantohen dhe diskutohen punimet. Formati i punëtorive do të bazohet në numrin e punimeve të pranuara për konferencë dhe temat e mbuluara.

PUNIMET

 

Punimet duhet të ndjekin formatin akademik dhe do të shqyrtohen nga një Komitet i posaçëm i Konferencës.

• Kërkesat për punimin:

- Titulli i punimit

- Emri i plotë i autorit

- Universiteti i autorit

- Abstrakti i punimit (maksimumi 500 fjalë)

- Fjalët kyçe

- Teksti i punimit

- Lista e referencave

- Punimi duhet të jetë 5-10 faqe

Data e konferencës do të jetë 15 maj 2018

Vendngjarja: Kolegji Riinvest, Prishtina, Kosova

Kontakti: info@riinvest.net

 

DATA TË RËNDËSHISHME

15 prill 2018: Afati i dorëzimit të punimeve

1 maj 2018: Publikimi i agjendës së konferencës

15 maj 2018: Ngjarja e konferencës studentore

News

KONFERENCA RAJONALE STUDENTORE

Një qasje moderne ndaj rritjes ekonomike – sfidat në kohën e teknologjisë 

15 maj 2018, Prishtina

QËLLIMI

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është organizimi i konferencës studentore nga studentët e Kolegjit Riinvest, në të cilën studentët do të paraqesin kreativitetin dhe aftësitë e tyre me anë të prezantimit të punimeve e projekteve të ndryshme para një audience të gjerë. Së paku 10 punime do të paraqiten në këtë konferencë.

Ky projekt realizohet për herë të parë në Kolegjin Riinvest, për qëllim të rritjes së aftësive të studentëve, më konkretisht rritjes së aftësive në të shkruar.

Nga kjo konferencë studentore, studentët do të fitojnë përvojë të vlefshme të prezantimit të hulumtimeve të tyre, si dhe do të kenë mundësi të marrin feedback nga akademikë e kolegë.

OBJEKTIVAT:

 • Të shqyrtohen dhe të prezantohen përvojat dhe njohuritë e reja në lidhje me rritjen ekonomike në kohën e avancimit teknologjik - me fokus të veçantë në Kosovë;
 • Të promovohen aktivitetet kërkimore dhe shkathtësitë akademike të studentëve në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe social;
 • Të fuqizohen marrëdhëniet dhe partneritetet me qarqet akademike dhe ekspertët zhvillimor në Kosovë e rajon.


TEMAT KRYESORE TË KONFERENCËS:

 1. Integrimi ekonomik i Kosovës me Shqipërinë
 2. Marrëdhëniet ekonomike të Kosovës me vendet në rajon
 3. Siguria digjitale
 4. Aktivizimi i grave në politikë dhe biznes
 5. Zhvillimi i qëndrueshëm – sfidat mjedisore në Kosovë
 6. Ndikimi i teknologjisë në përgjithësi dhe i rrjeteve sociale në veçanti, në boten e biznesit

FORMATI

Konferenca do të organizohet në seanca plenare dhe punëtori, ku do të prezantohen dhe diskutohen punimet. Formati i punëtorive do të bazohet në numrin e punimeve të pranuara për konferencë dhe temat e mbuluara.

PUNIMET

 

Punimet duhet të ndjekin formatin akademik dhe do të shqyrtohen nga një Komitet i posaçëm i Konferencës.

• Kërkesat për punimin:

- Titulli i punimit

- Emri i plotë i autorit

- Universiteti i autorit

- Abstrakti i punimit (maksimumi 500 fjalë)

- Fjalët kyçe

- Teksti i punimit

- Lista e referencave

- Punimi duhet të jetë 5-10 faqe

Data e konferencës do të jetë 15 maj 2018

Vendngjarja: Kolegji Riinvest, Prishtina, Kosova

Kontakti: info@riinvest.net

 

DATA TË RËNDËSHISHME

15 prill 2018: Afati i dorëzimit të punimeve

1 maj 2018: Publikimi i agjendës së konferencës

15 maj 2018: Ngjarja e konferencës studentore

News

8 Marsi në Riinvest

Për 8 Mars në orën 13:00, Kolegji Riinvest në një shënim simbolik të 8 Marsit paraqet për diskutim rregulloren për barazi gjinore para se të dërgohet për aprovim në Këshillin Akademik dhe Bordin e Kolegjit. 

Rregullorja për barazi gjinore kontribuon në ndërtimin e besimit, respektimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë mes anëtarëve të Riinvestit. Rregullorja përputhet me vizionin dhe vlerat e kolegjit që të jetë institucion i arsimit të lartë model në rajon.

News

8 Marsi në Riinvest

Për 8 Mars në orën 13:00, Kolegji Riinvest në një shënim simbolik të 8 Marsit paraqet për diskutim rregulloren për barazi gjinore para se të dërgohet për aprovim në Këshillin Akademik dhe Bordin e Kolegjit. 

Rregullorja për barazi gjinore kontribuon në ndërtimin e besimit, respektimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë mes anëtarëve të Riinvestit. Rregullorja përputhet me vizionin dhe vlerat e kolegjit që të jetë institucion i arsimit të lartë model në rajon.

News

News

EVENTS

DEPARTMENTS

VALUE

CONTACT

Rr. Lidhja e Prizrenit, nr. 56

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

www.riinvest.net / info@riinvest.net

tel : 038 224 322